Ordenances fiscals realistes, ajustades al context financer i a la realitat social vilassarenca

29 Oct 2015

L’equip de govern de Vilassar de Dalt porta avui a aprovació del ple municipal una proposta de modificació de les ordenances fiscals adaptades al pla d’ajust econòmic en vigor i adaptades també a la realitat social del municipi i el context econòmic actual. Entre els arguments principals assenyalem un augment mitjà de les taxes al voltant del 2,5% i la congelació del tipus impositiu per a l’IBI, amb la voluntat de contrarrestar els increments del valor cadastral que pretén aplicar el Govern de l’Estat espanyol. També incorpora una taxa per llicència d’activitat d’apartaments turístics fins ara inexistent. S’introdueixen d’altra banda bonificacions a la taxa de la Llar d’Infants per les famílies monoparentals i una bonificació del 75% en les taxes a vehicles elèctrics i híbrids, i s’actualitzen les ordenances referents a la cessió d’espais municipals (s’eximirà les entitats i associacions sense ànim de lucre del pagament de fiança).

 

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que aprova anualment l’Ajuntament per la regulació de les aportacions dels veïns i veïnes de Vilassar de Dalt en forma d’impostos i taxes que gestiona el govern i suposen una part molt important del total d’ingressos de la corporació. De fet, la font més important de finançament, els impostos directes, suposen un 47,42% dels ingressos totals (4,8M€). Les taxes representen el 28,5% dels ingressos corrents (2,9M€). La impossibilitat d’accedir al crèdit bancari i la reducció significativa de les transferències provinents d’altres administracions implica l’assumpció de més pes específic per la fiscalitat pròpia de l’Ajuntament (cal recordar les greus deficiències del sistema de finançament local que, sumat a les lleis dictades des de l’Estat que prioritzen el pagament de qualsevol deute bancari per davant dels serveis a la ciutadania, aboquen els ajuntaments a una situació de precarietat absoluta).

 

Aquestes ordenances (encaminades a obtenir els recursos necessaris per finançar la despesa corrent i una progressiva amortització de passius, així com un adequat finançament dels serveis públics) s’emmarquen en una conjuntura de davallada d’ingressos locals i necessitat d’actuar amb el màxim rigor en la gestió dels recursos públics i, per altra banda, en la voluntat municipal d’impulsar polítiques públiques orientades a la inversió social per fer front a les situacions d’emergència i necessitat, promoure l’ocupació i el desenvolupament econòmic i garantir les inversions i actuacions en obra pública i espai públic.

 

El Pla d’Ajust aprovat el 2014 estableix les línies mestres a seguir, que suposen un increment  de les diverses taxes, impostos i preus públics una mitjana del 2,5% en termes generals. Per contra el govern municipal proposa congelar el tipus impositiu per a l’IBI amb la voluntat de contrarrestar al màxim els increments del valor cadastral que pretén aplicar el Govern de l’Estat espanyol. Així mateix, i atenent al context econòmic actual, es mantenen totes les bonificacions socials que són potestatives i s’introdueixen dues noves bonificacions; per a la taxa de l’escola bressol i per a vehicles elèctrics o híbrids.

 

Les bonificacions que ja estaven en vigor són les següents:

 • Bonificacions de l’Impost de vehicles per aquells vehicles històrics o amb antiguitat superior a 25 anys.

 • Bonificacions de l’Impost sobre construccions fins el 70% a favor de les construccios, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.

 • Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges de protecció oficial.

 • Bonificació del 90% en les obres que tinguin per objecte adaptar els habitatges per afavorir les condicions d’accés i d’habilitat per a persones grans o discapacitades.

 • Bonificació del 100% de l’IBI dels immobles destinats a centres sanitaris.

 • Bonificació de fins el 90% de l’IBI a famílies nombroses.

 • Bonificació de fins el 100% de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys per les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural.

 • Bonificació de fins el 95% de la quota de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, cal destacar que, en aquest cas, s’ha modificat la redacció de l’articulat per a no perdre la qualificació d’habitatge habitual en els casos de baixes motivades per causes de salut suficientment motivades.

 • Bonificació del 30 per cent de la quota tributària de l’Impost sobre activitats econòmiques, durant 5 anys, a comptar des de l’inici de l’activitat.

 • Reducció de la quota quan els locals en què es realitzin les activitats restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística.

 • Bonificació de fins el 80%, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats.

 • Exempció pels tres primers mesos d'activitat en la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal per tal de facilitar la implantació de nous paradistes.

 

Bonificacions socials que s’introdueixen en aquestes ordenances:

 • Bonificació de 15% de l’import de la taxa de la Llar d’infants, pels titulars de familia nombrosa, s'inclou per al 2016 als titular de família monoparental, pels conceptes d’assistència, permanència i menjador, sempre i quan els ingresos de la unitat familiar siguin inferiors a cinc vegades el salari mínim interprofessional.

 • S'introdueix un nova bonificació de les que la LRHL preveu com a potestativa. Concretament s'estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.

 

Quant a les modificacions de taxes i preus públics que es presenten, es destaca:

 • La taxa d’escombraries s’incrementa un 3,5 %, per tal d’anar reduint el déficit d’aquest servei i aconseguir l’equilibri econòmic en el període previst de 3 anys.

 •  La taxa per la cessió d'espais públics es modifica en el sentit de no exigir la fiança per la cessi dels espais o materials a les persones físiques o jurídiques, sense ànim de lucre, que desenvolupin prioritàriament l’exercici de la seva activitat en el municipi de Vilassar de Dalt i les seves finalitats comprenguin: la promoció de l’interès social, cultural, educatiu i/o econòmic del terme municipal. També s'ha eliminat la Pèrgola de Can Rafart i afegit la planta baixa de l'Estrella.

 •  Pel que fa a la resta de Taxes, no hi ha cap altre variació significativa a destacar llevat de petis retocs al text de l’articulat que permet una millor interpretació i aplicació en cada cas que es produeix el fet imposable, tant per les taxes per prestació de serveis, com per aquelles que graven la utilització privativa del domini públic, a més de les correccions morfosintàctiques i gramaticals pertinents.

 •  Es manté això si la delegació a la Junta de Govern Local, per l’establiment i modificació dels preus públics.

 

Quant a l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’ha donat nova redacció a l’articulat de l’ordenança, en el sentit d'adaptar-la a la nova Ordenança nova ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de declaració prèvia, que simplifica els tràmits de les obres menors.

 

 

 

Please reload

2019. ARA Vilassar

SEGUEIX-NOS:

 • Blanco Icono de Instagram
 • w-facebook
 • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now